Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010033785


Publication Date: 10/02/2022

Number: 030 / 2022

Reference: 4884/2022

Deadline for submission: 15/02/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διαφημιστική προβολή του μεταπτυχιακού μέσω προβολής στο site της eduguide.gr.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31003521» και τίτλο «ΔΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0035-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-030-22PROC010033785