Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC009955344

Ημ/νια Δημοσίευσης : 24/01/2022

Αριθμός: 013 / 2022

Πρωτόκολλο: 2377/2022

Προθεσμία υποβολής: 03/02/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης των Κοινωνικών Δικτύων (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube,
Instagram) του Ινστιτούτου Κομφούκιος Αθηνών από τον Ιανουάριο του 2022 έως και τον Δεκέμβριο του 2022 (διάρκειας 12 μηνών), για την προώθηση των δραστηριοτήτων του BCI και την» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11170209» και τίτλο «BUSINESS CONFUCIUS INSTITUTE IN ATHENS - [ΕΡ-1702-09]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-013-22PROC009955344