Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC009955344


Publication Date: 24/01/2022

Number: 013 / 2022

Reference: 2377/2022

Deadline for submission: 03/02/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης των Κοινωνικών Δικτύων (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube,
Instagram) του Ινστιτούτου Κομφούκιος Αθηνών από τον Ιανουάριο του 2022 έως και τον Δεκέμβριο του 2022 (διάρκειας 12 μηνών), για την προώθηση των δραστηριοτήτων του BCI και την» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11170209» και τίτλο «BUSINESS CONFUCIUS INSTITUTE IN ATHENS - [ΕΡ-1702-09]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-013-22PROC009955344