Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC009954500

Ημ/νια Δημοσίευσης : 24/01/2022

Αριθμός: 012 / 2022

Πρωτόκολλο: 2404/2022

Προθεσμία υποβολής: 29/01/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Αποστολή αλληλογραφίας του ΚΕΔΙΒΙΜ με τη διαδικασία της ταχυμεταφοράς» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «90000» και τίτλο «Λειτουργία ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ - [12-0000-00]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-012-22PROC009954500