Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC009954500


Publication Date: 24/01/2022

Number: 012 / 2022

Reference: 2404/2022

Deadline for submission: 29/01/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Αποστολή αλληλογραφίας του ΚΕΔΙΒΙΜ με τη διαδικασία της ταχυμεταφοράς» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «90000» και τίτλο «Λειτουργία ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ - [12-0000-00]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-012-22PROC009954500