Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC009919675

Ημ/νια Δημοσίευσης : 13/01/2022

Αριθμός: 003 / 2022

Πρωτόκολλο: 1664/2022

Προθεσμία υποβολής: 18/01/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Δαπάνη φιλοξενίας για τις ανάγκες των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «52022» και τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (έξοδα)»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-003-22PROC009919675