Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC009919675


Publication Date: 13/01/2022

Number: 003 / 2022

Reference: 1664/2022

Deadline for submission: 18/01/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Δαπάνη φιλοξενίας για τις ανάγκες των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «52022» και τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (έξοδα)»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-003-22PROC009919675