Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009665842

Ημ/νια Δημοσίευσης : 03/12/2021

Αριθμός: 141 / 2021

Πρωτόκολλο: 46780/2021

Προθεσμία υποβολής: 08/12/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Παροχή γεύματος 200 ατόμων που θα παρευρίσκονται στην απονομή των Πιστοποιητικών του Προγράμματος» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «20531» και τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2019-2020 - [ΣΜ-0531-19]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-141-21PROC009665842