Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009665842


Publication Date: 03/12/2021

Number: 141 / 2021

Reference: 46780/2021

Deadline for submission: 08/12/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Παροχή γεύματος 200 ατόμων που θα παρευρίσκονται στην απονομή των Πιστοποιητικών του Προγράμματος» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «20531» και τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2019-2020 - [ΣΜ-0531-19]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-141-21PROC009665842