Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009612538

Ημ/νια Δημοσίευσης : 29/11/2021

Αριθμός: 136 / 2021

Πρωτόκολλο: 45021/2021

Προθεσμία υποβολής: 04/12/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φορητού υπολογιστή (laptop) για κάλυψη των αναγκών του γραφείου Erasmus/ΟΠΑ.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11329601» και τίτλο «ERASMUS+ 2020-2021 [ΕΡ-3296-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-136-21PROC009612538