Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009612538


Publication Date: 29/11/2021

Number: 136 / 2021

Reference: 45021/2021

Deadline for submission: 04/12/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φορητού υπολογιστή (laptop) για κάλυψη των αναγκών του γραφείου Erasmus/ΟΠΑ.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11329601» και τίτλο «ERASMUS+ 2020-2021 [ΕΡ-3296-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-136-21PROC009612538