Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009589553

Ημ/νια Δημοσίευσης : 23/11/2021

Αριθμός: 132 / 2021

Πρωτόκολλο: 43947/2021

Προθεσμία υποβολής: 28/11/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Αγορά εξοπλισμού και ειδών άμεσης ανάλωσης για την κάλυψη των αναγκών των εργαστηρίων και των γραφείων Μελών ΔΕΠ του τμήματος ΛΟΧΡΗ» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309301» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - [ΕΡ-3093-01]».               

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-132-21PROC009589553