Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009589553


Publication Date: 23/11/2021

Number: 132 / 2021

Reference: 43947/2021

Deadline for submission: 28/11/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Αγορά εξοπλισμού και ειδών άμεσης ανάλωσης για την κάλυψη των αναγκών των εργαστηρίων και των γραφείων Μελών ΔΕΠ του τμήματος ΛΟΧΡΗ» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309301» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - [ΕΡ-3093-01]».               

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-132-21PROC009589553