Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009440075

Ημ/νια Δημοσίευσης : 27/10/2021

Αριθμός: 112 / 2021

Πρωτόκολλο: 39254/2021

Προθεσμία υποβολής: 01/11/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Σχεδιασμός εικαστικού για την επικοινωνία της εκδήλωσης Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ 2021» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11257601» και τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ - [ΕΡ-2576-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-112-21PROC009440075