Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009440075


Publication Date: 27/10/2021

Number: 112 / 2021

Reference: 39254/2021

Deadline for submission: 01/11/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Σχεδιασμός εικαστικού για την επικοινωνία της εκδήλωσης Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ 2021» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11257601» και τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ - [ΕΡ-2576-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-112-21PROC009440075