Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009465166

Ημ/νια Δημοσίευσης : 03/11/2021

Αριθμός: 117 / 2021

Πρωτόκολλο: 40427/2021

Προθεσμία υποβολής: 08/11/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια παπύρων και ντοσιέ στο πλαίσιο αποφοίτησης/ορκωμοσίας της σειράς 17, ΜΤ-0023-19 τμήματος μερικής φοίτησης για 30 άτομα.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31002319» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 2019-2021 - [ΜΤ-0023-19]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-117-21PROC009465166