Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009465166


Publication Date: 03/11/2021

Number: 117 / 2021

Reference: 40427/2021

Deadline for submission: 08/11/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια παπύρων και ντοσιέ στο πλαίσιο αποφοίτησης/ορκωμοσίας της σειράς 17, ΜΤ-0023-19 τμήματος μερικής φοίτησης για 30 άτομα.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31002319» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 2019-2021 - [ΜΤ-0023-19]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-117-21PROC009465166