Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009432186

Ημ/νια Δημοσίευσης : 26/10/2021

Αριθμός: 109 / 2021

Πρωτόκολλο: 39199/2021

Προθεσμία υποβολής: 31/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών σίτισης για τους καταρτιζόμενους του Προγράμματος» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «20597» και τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- [ΣΜ-0597-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-109-21PROC009432186