Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009432186


Publication Date: 26/10/2021

Number: 109 / 2021

Reference: 39199/2021

Deadline for submission: 31/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών σίτισης για τους καταρτιζόμενους του Προγράμματος» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «20597» και τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- [ΣΜ-0597-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-109-21PROC009432186