Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009402244

Ημ/νια Δημοσίευσης : 21/10/2021

Αριθμός: 100 / 2021

Πρωτόκολλο: 38365/2021

Προθεσμία υποβολής: 26/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Δαπάνη φιλοξενίας για τις ανάγκες των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «52021» και τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (έξοδα)».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-100-21PROC009402244