Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009402244


Publication Date: 21/10/2021

Number: 100 / 2021

Reference: 38365/2021

Deadline for submission: 26/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Δαπάνη φιλοξενίας για τις ανάγκες των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «52021» και τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (έξοδα)».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-100-21PROC009402244