Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009312498

Ημ/νια Δημοσίευσης : 05/10/2021

Αριθμός: 83 / 2021

Πρωτόκολλο: 36075/2021

Προθεσμία υποβολής: 10/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «αγορά laptop κου Χέβα» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309301» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - [ΕΡ-3093-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-083-21PROC009312498