Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009312498


Publication Date: 05/10/2021

Number: 83 / 2021

Reference: 36075/2021

Deadline for submission: 10/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «αγορά laptop κου Χέβα» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309301» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - [ΕΡ-3093-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-083-21PROC009312498