Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009309262

Ημ/νια Δημοσίευσης : 05/10/2021

Αριθμός: 82 / 2021

Πρωτόκολλο: 35944/2021

Προθεσμία υποβολής: 10/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια 35 licences του "Business Strategy Game" για τους φοιτητές του ΜΒΑ πλήρους φοίτησης.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31000520» και τίτλο ««ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: MBA ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ» - [ΜΤ-0005-20]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-082-21PROC009309262