Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009309262


Publication Date: 05/10/2021

Number: 82 / 2021

Reference: 35944/2021

Deadline for submission: 10/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια 35 licences του "Business Strategy Game" για τους φοιτητές του ΜΒΑ πλήρους φοίτησης.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31000520» και τίτλο ««ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: MBA ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ» - [ΜΤ-0005-20]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-082-21PROC009309262