Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009301533

Ημ/νια Δημοσίευσης : 04/10/2021

Αριθμός: 76 / 2021

Πρωτόκολλο: 35618/2021

Προθεσμία υποβολής: 09/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Αναλογική καταβολή εξέταστρων των συμμετεχόντων στις εξετάσεις» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11170208» και τίτλο «BUSINESS CONFUCIUS INSTITUTE IN ATHENS - [ΕΡ-1702-08]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-076-21PROC009301533