Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009301533


Publication Date: 04/10/2021

Number: 76 / 2021

Reference: 35618/2021

Deadline for submission: 09/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Αναλογική καταβολή εξέταστρων των συμμετεχόντων στις εξετάσεις» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11170208» και τίτλο «BUSINESS CONFUCIUS INSTITUTE IN ATHENS - [ΕΡ-1702-08]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-076-21PROC009301533