Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009307411

Ημ/νια Δημοσίευσης : 05/10/2021

Αριθμός: 78 / 2021

Πρωτόκολλο: 35810/2021

Προθεσμία υποβολής: 10/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια επιτραπέζιου υπολογιστή (desktop) για κάλυψη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του κ. Καθηγητή Σπινέλλη Διομήδη.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11326001» και τίτλο «ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-19 - [ΕΡ-3260-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-078-21PROC009307411