Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009307411


Publication Date: 05/10/2021

Number: 78 / 2021

Reference: 35810/2021

Deadline for submission: 10/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια επιτραπέζιου υπολογιστή (desktop) για κάλυψη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του κ. Καθηγητή Σπινέλλη Διομήδη.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11326001» και τίτλο «ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-19 - [ΕΡ-3260-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-078-21PROC009307411