Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009272048

Ημ/νια Δημοσίευσης : 28/09/2021

Αριθμός: 67 / 2021

Πρωτόκολλο: 34644/2021

Προθεσμία υποβολής: 03/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή με σκοπό την εγκατάσταση της βάσης δεδομένων Bloomberg» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309301» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - [ΕΡ-3093-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-067-21PROC009272048