Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009272048


Publication Date: 28/09/2021

Number: 67 / 2021

Reference: 34644/2021

Deadline for submission: 03/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή με σκοπό την εγκατάσταση της βάσης δεδομένων Bloomberg» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309301» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - [ΕΡ-3093-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-067-21PROC009272048