Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009294935

Ημ/νια Δημοσίευσης : 01/10/2021

Αριθμός: 71 / 2021

Πρωτόκολλο: 35032/2021

Προθεσμία υποβολής: 06/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια επαγγελματικών καρτών του διευθυντή του ABCI, καθηγητή κου Α. Παπαλεξανδρή» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11170208» και τίτλο «BUSINESS CONFUCIUS INSTITUTE IN ATHENS - [ΕΡ-1702-08]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-071-21PROC009294935