Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009294935


Publication Date: 01/10/2021

Number: 71 / 2021

Reference: 35032/2021

Deadline for submission: 06/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια επαγγελματικών καρτών του διευθυντή του ABCI, καθηγητή κου Α. Παπαλεξανδρή» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11170208» και τίτλο «BUSINESS CONFUCIUS INSTITUTE IN ATHENS - [ΕΡ-1702-08]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-071-21PROC009294935