Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009289837

Ημ/νια Δημοσίευσης : 30/09/2021

Αριθμός: 68 / 2021

Πρωτόκολλο: 35051/2021

Προθεσμία υποβολής: 05/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Αγορά περιφερειακού εξοπλισμού (μετατροπέας, φορτιστής, πολύμπριζο) για τις ανάγκες του γραφείου του Αναπλ. Καθηγητή Αλέξανδρου Παπαλεξανδρή» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309201» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - [ΕΡ-3092-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-068-21PROC009289837