Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009289837


Publication Date: 30/09/2021

Number: 68 / 2021

Reference: 35051/2021

Deadline for submission: 05/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Αγορά περιφερειακού εξοπλισμού (μετατροπέας, φορτιστής, πολύμπριζο) για τις ανάγκες του γραφείου του Αναπλ. Καθηγητή Αλέξανδρου Παπαλεξανδρή» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309201» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - [ΕΡ-3092-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-068-21PROC009289837