Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009214894

Ημ/νια Δημοσίευσης : 16/09/2021

Αριθμός: 61 / 2021

Πρωτόκολλο: 33166/2021

Προθεσμία υποβολής: 21/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Εκτύπωση πτυχίων αποφοίτων ΠΜΣ και ντοσιέ πτυχίων, που θα επιδοθούν στους φοιτητές στο πλαίσιο της Τελετής Αποφοίτησης της 1ης Οκτωβρίου 2021» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «31001918» και τίτλο «ΠΜΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0019-18]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-061-21PROC009214894