Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009214894


Publication Date: 16/09/2021

Number: 61 / 2021

Reference: 33166/2021

Deadline for submission: 21/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Εκτύπωση πτυχίων αποφοίτων ΠΜΣ και ντοσιέ πτυχίων, που θα επιδοθούν στους φοιτητές στο πλαίσιο της Τελετής Αποφοίτησης της 1ης Οκτωβρίου 2021» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «31001918» και τίτλο «ΠΜΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0019-18]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-061-21PROC009214894