Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009256228

Ημ/νια Δημοσίευσης : 24/09/2021

Αριθμός: 65 / 2021

Πρωτόκολλο: 34374/2021

Προθεσμία υποβολής: 30/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικού (66 οικολογικά στυλό και 66 σημειωματάρια ΟΠΑ) για διανομή σε νέους φοιτητές.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31003421» και τίτλο «ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0034-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-065-21PROC009256228