Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009256228


Publication Date: 24/09/2021

Number: 65 / 2021

Reference: 34374/2021

Deadline for submission: 30/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικού (66 οικολογικά στυλό και 66 σημειωματάρια ΟΠΑ) για διανομή σε νέους φοιτητές.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31003421» και τίτλο «ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0034-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-065-21PROC009256228