Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009213338

Ημ/νια Δημοσίευσης : 16/09/2021

Αριθμός: 59 / 2021

Πρωτόκολλο: 32783/2021

Προθεσμία υποβολής: 21/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναμνηστικών ειδών που θα επιδοθούν στους αποφοίτους του ΠΜΣ και σε καθηγητές που λάβανε το βραβείο διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31001918» και τίτλο «ΠΜΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0019-18]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-059-21PROC009213338