Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009213338


Publication Date: 16/09/2021

Number: 59 / 2021

Reference: 32783/2021

Deadline for submission: 21/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναμνηστικών ειδών που θα επιδοθούν στους αποφοίτους του ΠΜΣ και σε καθηγητές που λάβανε το βραβείο διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31001918» και τίτλο «ΠΜΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0019-18]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-059-21PROC009213338