Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009203003

Ημ/νια Δημοσίευσης : 15/09/2021

Αριθμός: 51 / 2021

Πρωτόκολλο: 32545/2021

Προθεσμία υποβολής: 20/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οθόνης και πολυμηχανήματος για την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών του προγράμματος.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11334801» και τίτλο «TECHNICAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT AND UPDATE OF EUROMOD: SUPPORT TO EUROMOD FOR GREECE - [ΕΡ-3348-01]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-051-21PROC009203003