Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009203003


Publication Date: 15/09/2021

Number: 51 / 2021

Reference: 32545/2021

Deadline for submission: 20/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οθόνης και πολυμηχανήματος για την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών του προγράμματος.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11334801» και τίτλο «TECHNICAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT AND UPDATE OF EUROMOD: SUPPORT TO EUROMOD FOR GREECE - [ΕΡ-3348-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-051-21PROC009203003