Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009186701

Ημ/νια Δημοσίευσης : 10/09/2021

Αριθμός: 47 / 2021

Πρωτόκολλο: 32189/2021

Προθεσμία υποβολής: 15/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 50 τεμαχίων διαφόρων ειδών (στυλό, power banks, backpacks) με το λογότυπο του μεταπτυχιακού για προσφορά ως δώρα στο πλαίσιο της αποφοίτησης των φοιτητών της 21ης σειράς του προγράμματος (2018-20)» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «31000718» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π. Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA) - ΣΕΙΡΑ 2018-2020 -
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0007-18]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-047-21PROC009186701