Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009186701


Publication Date: 10/09/2021

Number: 47 / 2021

Reference: 32189/2021

Deadline for submission: 15/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 50 τεμαχίων διαφόρων ειδών (στυλό, power banks, backpacks) με το λογότυπο του μεταπτυχιακού για προσφορά ως δώρα στο πλαίσιο της αποφοίτησης των φοιτητών της 21ης σειράς του προγράμματος (2018-20)» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «31000718» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π. Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA) - ΣΕΙΡΑ 2018-2020 -
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0007-18]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-047-21PROC009186701