Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009187795

Ημ/νια Δημοσίευσης : 10/09/2021

Αριθμός: 49 / 2021

Πρωτόκολλο: 32190/2021

Προθεσμία υποβολής: 15/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Εκτύπωση πτυχίων και ντοσιέ για τους απόφοιτους του τμήματος. Συνολικά 37 πτυχία και 37 ντοσιέ πτυχιών με εκτύπωση του λογοτύπου ΟΠΑ.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31000718» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π. Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA) - ΣΕΙΡΑ 2018-2020 - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0007-18]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-049-21PROC009187795