Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009187795


Publication Date: 10/09/2021

Number: 49 / 2021

Reference: 32190/2021

Deadline for submission: 15/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Εκτύπωση πτυχίων και ντοσιέ για τους απόφοιτους του τμήματος. Συνολικά 37 πτυχία και 37 ντοσιέ πτυχιών με εκτύπωση του λογοτύπου ΟΠΑ.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31000718» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π. Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA) - ΣΕΙΡΑ 2018-2020 - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0007-18]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-049-21PROC009187795