Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009160395

Ημ/νια Δημοσίευσης : 06/09/2021

Αριθμός: 41 / 2021

Πρωτόκολλο: 31571/2021

Προθεσμία υποβολής: 11/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Προβολή των δραστηριοτήτων του ΔΠΜΣ στη διοικητική των επιχειρήσεων με Διεθνή προσανατολισμό στην ιστοσελίδα www.globalsustain.org στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31000921» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION - MBA INTERNATIONAL)", ΣΕΙΡΑ 2021-2023 - [ΜΤ-0009-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-041-21PROC009160395