Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009160395


Publication Date: 06/09/2021

Number: 41 / 2021

Reference: 31571/2021

Deadline for submission: 11/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Προβολή των δραστηριοτήτων του ΔΠΜΣ στη διοικητική των επιχειρήσεων με Διεθνή προσανατολισμό στην ιστοσελίδα www.globalsustain.org στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31000921» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION - MBA INTERNATIONAL)", ΣΕΙΡΑ 2021-2023 - [ΜΤ-0009-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-041-21PROC009160395