Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009184111

Ημ/νια Δημοσίευσης : 10/09/2021

Αριθμός: 45 / 2021

Πρωτόκολλο: 32054/2021

Προθεσμία υποβολής: 15/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Παραγωγή ραδιοφωνικού μηνύματος (spot) για τις ανάγκες προώθησης του ΟΠΑ RUN 2021» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11282601» και τίτλο «ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΟΠΑ RUN -[ΕΡ-2826-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-045-21PROC009184111